Πραγματοποίησα μια μεταφορά του λειτουργικού Arch Linux από ένα δίσκο σε έναν άλλο με τη χρήση του Clonezilla. Ο νέος δίσκος άνοιξε αλλά μου έγραφε το εξής σφάλμα:

Grub loading...
error: file not found
error: file not found
error: file not found

Loading Linux ck kernel...
Loading initramfs...

Press any key to continue...

Πατώντας ένα πλήκτρο, συνέχιζε και άνοιγε κανονικά.

Αυτό που έκανα είναι να δώσω τις παρακάτω εντολές:

# modprobe dm-mod
# grub-install --recheck /dev/sda
# grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

και το πρόβλημα λύθηκε.

Με τον πυρήνα 4.5 δεν δουλεύουν ορισμένες κάρτες γραφικών πχ

Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Wrestler [Radeon HD 7340] [1002:9808]

Άλλες φορές ανοίγει ο υπολογιστής μέχρι το σημείο όπου θα σηκωθεί το γραφικό περιβάλλον, άλλες φορές μόλις ξεκινήσει να φορτώνει τον πυρήνα (το έχω δει σε openSUSE, σε Debian και σε Arch Linux).

Βρήκα στο forum το AMD APU fails to boot with kernel 4.5.

Τι μας λέει; Πρέπει να βάλουμε σε blacklist το sp5100_tco.

Αναφέρει ότι μπορείτε να το εισάγετε στο αρχείο /etc/modprobe.d/blacklist.conf ή καλύτερα να το εισάγετε στον πυρήνα στον boot loader δηλαδή δώστε την εντολή:

sudo nano /boot/grub/grub.cfg

και εισάγετε στο τέλος του πυρήνα το εξής:

modprobe.blacklist=sp5100_tco

Ο πυρήνας 4.6, δούλεψε και χωρίς αυτό.

As I previously wrote, I went to Athens to attend the FOSSCOMM annual conference.

I applied to present something related to openSUSE (I was at the booth) and also to ownCloud.

openSUSE
Kick off the conference, my presentation was about my favourite version, openSUSE Tumbleweed. I used the structure of Richard's article.
The audience was aproximately 20 people. Actually it was the first presentation of the day, right after keynote (at the other room). The good thing was that more came at the booth and they were asking about Tumbleweed and Leap.
We had limited amount of swag to give away.

Here you can find the presentation file. Feel free to use it.

This weekend (April 16-17), I'll be at FOSSCOMM (Free and Open Source Software Communities Meeting). FOSSCOMM is an annual Greek event that FOSS communities gather and present what's new.

I'll present "Why you should use openSUSE Tumbleweed". I'll show how this version is built, tested and released to the end users.

Another presentation will be about ownCloud 9.0. I'll start with what is cloud and why we use it. Using the cloud we should consider about our privacy. Regarding privacy, ownCloud is the best solution to use cloud technology.

The conference will have streaming (according to the organizers). So you should check the site.

My presentations will be (I'll be glad to see you there):
Why You Should Use Tumbleweed: April 16 @ 11:00 - 12:00
Own Cloud 9: April 16 @ 12:30 - 13:00

If you want to meet me, you can visit openSUSE booth. Ask for Stathis or diamond_gr.
Have phun

Western Digital and ownCloud paired together to create a new product. WD asked ownCloud community to create the software based on Raspberry Pi.

We decided to work on Github (pi-image).
First of all, we had to decide on what distro we will use for the product (actually to have something in common, other than ownCloud). The distro is Ubuntu Snappy. I'm not familiar with it, so I have to search couple of things before I start.

PERSONAL OPINION: Since it'll be a commercial product for Western Digital, they will decide what distro they will use and update.

Here is the image:
Snappy ownCloud-pi.

Insert your SD card, unmount it, open terminal where you've downloaded the file and run:

# Note: replace /dev/sdX with the device name of your SD card
xzcat owncloud-pi.img.xz | sudo dd of=/dev/sdX bs=32M
sync

Then you should find the IP that it got from your router.

1. NMAP
If you use a distro, there a command

nmap -sP 192.168.1.1/24

The IP 192.168.1.1 depends on your router. Might be different (192.168.0.1 or 192.168.1.254 etc).

2. HDMI
According to Github, you can connect Raspberry Pi to a monitor and it'll show you the IP.

3. Small LCD
Although it's an extra circuit (adds cost to the end product), its very clever thing to have this small LCD on the box, showing the IP and the free space of the disk (this picture shows the space of root).
Here is the blog

This thing will save us from trying to add static IP or ways to search the IP on windows/mac osx/linux system.

4. Windows
It's a third party software but personally I used on my friend's computer to find his devices
Advanced IP Scanner

Login with ssh:

ssh ubuntu@IP

Root password is ubuntu.

And then update it:

sudo snappy update

Next post will be about how to use Ubuntu Snappy and how to setup ownCloud.